Thư viện Tp. Vũng Tàu: Tuyên truyền ý nghĩa các sự kiện lịch sử, văn hóa đến bạn đọc trên địa bàn - Những kinh nghiệm và giải pháp thực hiện

Thứ ba - 01/05/2018 22:52

Tổ chức tuyên truyền các sự kiện lịch sử hàng năm đến các đối tượng bạn đọc là những hoạt động không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng; khơi dậy, hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng mà còn có ý nghĩa quan trọng, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước.

Việc tổ chức tuyên truyền các sự kiện lịch sử,văn hóa, đặc biệt là kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 64 năm Ngày Chiến thắng Điện Biện Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018), 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018); 73 năm Ngày Thành lập ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2018), 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018)... là dịp thuận lợi để các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội nói chung và Thư viện thành phố Vũng Tàu nói riêng phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần giúp bạn đọc, cộng đồng hiểu rõ những quyết sách của Đảng, Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, giúp các đối tượng bạn đọc có cơ sở khoa học để thẩm định, sàng lọc, loại bỏ thông tin độc hại, phản cảm, những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch đã và đang phát tán thường xuyên, nhất là trên các trang mạng xã hội. Qua đó động viên, cổ vũ bạn đọc, cộng đồng nhận thức đúng về lịch sử cách mạng; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội... của thành phố.

Bạn đọc đọc sách báo của Thư viện tại Đường Sách Vũng Tàu; Từ phải sáng trái: Ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT; Ông Lưu Tài Đoàn - Trưởng ban Tổ Chức Tỉnh ủy BR-VT và các lãnh đạo UBND TP. Vũng Tàu

Kể từ năm 2017 đến nay, được sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP. Vũng Tàu, Thư viện thành phố Vũng Tàu đã tiến hành tuyên truyền các sự kiện lịch sử, văn hóa của dân tộc, với kết quả đáng khích lệ là: Đã có 69.843 lượt bạn đọc với 408.596 lượt sách, báo - tạp chí, tài liệu góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu. Một số hoạt động nổi bật là: Đã thực hiện 35 cuộc trưng bày, giới thiệu 13.239  sách, báo - tạp chí, tư liệu… nhằm chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước. Tổ chức 33 đợt luân chuyển, lưu động đến các phường, xã, trường học với 39.778 bản sách báo và thu hút 46.293 lượt bạn đọc với 256.108 lượt tài liệu. 02 lần tổ chức thành công Ngày hội Đọc sách và Tuần lễ Văn hóa Đọc, Hội thi Kể chuyện sách thiếu nhi cấp thành phố và tham gia Hội thi Kể chuyện sách thiếu nhi cấp tỉnh... Về tuyên truyền cổ động trực quan, đã lắp đặt 18m2 pano cố định, 136m2 băng rôn, khẩu hiệu. Ngoài ra, các thư viện cấp cơ sở đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền triển lãm sách báo cũng như tổ chức hội thi kể chuyện sách thiếu nhi cấp phường, xã đạt nhiều kết quả tốt.

Qua các hoạt động tuyên truyền các sự kiện lịch sử, văn hóa đến bạn đọc là thành công bước đầu đã giúp Thư viện thành phố Vũng Tàu rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu như sau: 

Một là, thường xuyên nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ thành phố, tuân thủ sự chỉ đạo của UBND và  các Phòng chức năng:  của thành phố, sự giúp đỡ của Thư viện tỉnh để xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tạo được điểm nhấn cho công tác tuyên truyền các sự kiện lịch sử, văn hóa, nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thư viện phục vụ các em Trường TH Quang Trung, Bạn đọc Báo Xuân tỉnh được tổ chức tại Thư viện.

Hai là, bạn đọc là khách hàng đặc biệt quan trọng quyết định hiệu quả của hoạt động của Thư viện cũng như công tác tuyên truyền các sự kiện. Do đó, thông qua các cơ sở thư viện để tổ chức khảo sát, thăm dò, nắm bắt kịp thời các thông tin nóng, dư luận bức xúc trong xã hội, nhu cầu của các đối tượng bạn đọc, để xác định nội dung, phương pháp, hình thức hoạt động tuyên truyền các sự kiện lịch sử, văn hóa phù hợp với chức năng nhiệm vụ của thư viện, thu hút được nhiều đối tượng bạn đọc tham gia.

Ba là, quan tâm đúc rút kinh nghiệm nhằm đổi mới và đa dạng hóa phương pháp, hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động hội thi, triển lãm,  trưng bày giới thiệu sách, báo - tạp chí, tư liệu có liên quan đến lịch sử, văn hóa của dân tộc. Đồng thời quan tâm phối hợp với các phòng chức năng của thành phố cũng như các đoàn thể, phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hình thành phát triển thêm các cơ sở thư viện, tủ sách nhằm mở rộng đối tượng bạn đọc trong cộng đồng

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền ý nghĩa các sự kiện lịch sử, văn hóa đến các đối tượng bạn đọc trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, Thư viện thành phố Vũng Tàu đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, xác định công tác tuyên truyền của Thư viện, phải góp phần nhằm đạt được các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Nhận thức đúng đắn về quan điểm, chủ trương, chính sách của  Đảng, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức khoa học, lịch sử văn hóa của dân tộc ở các lĩnh vực, góp phần tạo được sự đồng thuận của bạn đọc, cộng đồng và toàn xã hội. Động viên, cổ vũ cộng đồng ủng hộ đường lối đổi mới của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống mọi thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc, những quan điểm nhận thức lệch lạc, bài trừ các loại hủ tục lạc hậu, các biểu hiện phi văn hóa để không ngừng góp phần xây dựng con người mới, nếp sống mới, văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh trên địa bàn thành phố,  tích cực xây dựng văn hóa đọc, phát triển nền văn hoá đọc hiện đại, xây dựng một xã hội học tập, quan tâm việc đọc sách báo, tài liệu chính thống, để trang bị, làm giàu tri thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của mỗi cá nhân, tổ chức trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư.  

Hai là, Nghiên cứu chọn lựa, từng bước phấn đấu tổ chức các sự kiện lịch sử, văn hóa với nhiều hình thức tuyên truyền như: hội thi tuyên truyền giới thiệu sách, hội thi viết cảm nghĩ về quyển sách tôi yêu, thi vẽ tranh theo sách, thi đố vui về sách có thưởng, thi tìm hiểu về biển đảo quốc gia, về Đảng, Bác Hồ kính yêu cùng với các cuộc: hội nghị bạn đọc, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giới thiệu tác giả, tác phẩm, giao lưu trao đổi thông tin hai chiều về mọi mặt để có những đề xuất định hướng sát thực với nhu cầu của các đối tượng bạn đọc. Kết hợp tuyên truyền giới thiệu sách trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền giới thiệu sách dưới hình thức sân khấu hóa v.v…

 Thi đố vui về sách có thưởng và thi kể chuyện theo sách do Thư viện TP. Vũng Tàu tổ chức

Ba là, khi có điều kiện cần đầu tư đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Thư viện có đủ năng lực ứng dụng các trang thiết bị hiện đại, nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động thư viện. Quan tâm các hoạt động tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu xuất sắc trong các hoạt động của thư viện. Tích cực, chủ động phối hợp với các Phòng ban chức năng của thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, các Phường, xã, Cơ quan, Doanh nghiệp, và các Trường học để mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động thư viện, đưa sách báo đến với đông đảo cộng đồng bạn đọc của thành phố.

Phát huy thành tích đạt được trong thời gian qua, làm cơ sở để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thư viện trong những thời gian tới. Cần khẳng định sự quan tâm hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của Thư viện tỉnh, sự chỉ đạo, giúp đỡ nhiều mặt của lãnh đạo Thành ủy, UBND và các phòng chức năng của thành phố, sự phối hợp nhiệt tình trách nhiệm của các đoàn thể thành phố cùng với sự nỗ lực của những người làm công tác thư viện là nhân tố quan trọng. Bên cạnh đó, Thư viện thành phố Vũng Tàu luôn trân trọng ghi nhận sự nhiệt tình, tích cực tham gia của bạn đọc, coi đây là lực lượng đặc biệt mang tính quyết định thành công, không chỉ trong hoạt động tuyên truyền ý nghĩa các sự kiện mà còn là những người trực tiếp tham gia xây dựng văn hóa đọc trên địa bàn.

                                                                                                                                                                                        

                                                                             

Nguyễn Thị Kỷ

(Giám đốc Thư viện TP.Vũng Tàu)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
2.jpg
3.jpg
4.jpg
IMG-0105.jpg
img-2794.jpg
Liên hệ quảng cáo
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập108
  • Hôm nay7,924
  • Tháng hiện tại119,382
  • Tổng lượt truy cập8,840,215
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây