Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Thứ tư - 26/06/2024 00:28
Chiều 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 

Chủ trì buổi Lễ có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chí trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Tổ giúp việc Ban Biên soạn cuốn sách.
Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức biên soạn, xuất bản. Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước đã và đang nỗ lực, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Với dung lượng hơn 900 trang, cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư… của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển về nền văn hóa Việt Nam, được chia làm ba phần: Phần thứ nhất “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”; phần thứ hai “Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững”; phần thứ ba “Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống”, là sự hệ thống hóa các quan điểm chỉ đạo mang tầm chiến lược, sâu sắc, toàn diện, thể hiện tập trung và sinh động tầm vóc tư tưởng rộng lớn, tầm nhìn xa, trông rộng, tư duy chỉ đạo chiến lược, nhất quán, xuyên suốt, sáng tạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa Việt Nam.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trong cuốn sách, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; nhìn lại một cách hệ thống, xuyên suốt và biện chứng về quá trình vận động, phát triển và những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc; có những chỉ đạo toàn diện, gửi gắm những thông điệp sâu sắc đối với các lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa. Những ý kiến về văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản,… trong cuốn sách đã bao quát một cách hệ thống, đầy đủ, sáng tạo về những vấn đề căn cốt của từng lĩnh vực; là mẫu mực về tư duy và kỹ năng nghề nghiệp; có giá trị khơi gợi khát vọng sáng tạo, cống hiến của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng.

 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ ra mắt sách
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh VOV
 
Để phát huy hiệu quả giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách đến cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Phát biểu ý kiến tại Lễ ra mắt cuốn sách, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ý thức sâu sắc rằng Cuốn sách có giá trị vô cùng to lớn, bởi đây không chỉ là sản phẩm trí tuệ, tâm huyết của riêng Tổng Bí thư, mà quan trọng hơn là một công trình khoa học có tính chất hệ thống, tập hợp những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những phát biểu, bài viết của Người đứng đầu Đảng ta về bản chất và đặc trưng của văn hóa Việt Nam, về vai trò, sứ mệnh của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho phát triển – sự gắn kết của văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội; về giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống và cách mạng, về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới; ý nghĩa trung tâm của con người là chủ thể sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng của phát triển văn hoá; gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; qua đó góp phần quan trọng làm giàu thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ ra mắt sách
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh Toquoc.vn
 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng khẳng định: toàn ngành Văn hoá hết sức vui mừng vì có thêm cuốn “Cẩm nang” cho công tác phát triển văn hoá, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm quán triệt sâu sắc, chuyển tải, cụ thể hoá những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư để những nội dung cốt lõi của cuốn sách được lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của đội ngũ những người làm công tác văn hoá, biến nhận thức thành hành động cụ thể; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Báo cáo về quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, việc tổ chức biên tập, xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn lao, đồng thời là niềm vinh dự của các cơ quan được giao nhiệm vụ, trong đó có Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo nhân dân trong và ngoài nước, cùng với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang https://sachquocgia.vn. Đồng thời, ngay sau Lễ ra mắt cuốn sách, Nhà xuất bản sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới.

 

Trao tặng sách cho đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị – Ảnh Toquoc.vn
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đại biểu nghe giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh Toquoc.vn
Phương Nhung
Nguồn: vuthuvien.bvhttdl.gov.vn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
2.jpg
3.jpg
4.jpg
IMG-0105.jpg
img-2794.jpg
Liên hệ quảng cáo
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay2,011
  • Tháng hiện tại202,216
  • Tổng lượt truy cập9,186,521
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây