HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Cập nhật: Thứ tư - 28/01/2015 19:50 -- Số lần xem: 1865

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ (Ban hành kèm theo Công văn số: 111 ngày 04 tháng 4 năm 1995 của Cục Lưu trữ Nhà nước)