Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước góp ý hồ sơ dự án Luật Thư viện

Thứ ba - 06/11/2018 02:08
Theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4304/BVHTTDL-TV ngày 24/9/2018 về việc góp ý hồ sơ Dự án Luật Thư viện, ngày 26/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 3203/UBND-KGVX góp ý hồ sơ Dự án Luật Thư viện. Thư viện tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc nội dung góp ý như sau:
 

1. Tại Điều 2, đề nghị sửa lại như sau: Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động thư viện tại Việt Nam”.

2. Tại Điều 3, đề nghị bổ sung khái niệm thư viện: “Thư viện là thiết chế văn hóa có chức năng, nhiệm vụ sưu tầm, giữ gìn và phát huy di sản thư tịch của dân tộc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân”.

3. Tại Điều 4, đề nghị sửa Khoản 1 như sau: “Nhà nước đầu tư ngân sách xây dựng và phát triển hệ thống thư viện công lập, vốn tài liệu thư viện, tài liệu truy cập mở, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở vật chất kỹ thuật số, dịch vụ thông tin thư viện chất lượng cao; phát triển các dự án thư viện số, thư viện thông minh”;
Bỏ các điểm b,c,d,đ khoản 1 Điều 4 của Dự thảo, vì các nội dung này không phải là chế định pháp lý mà có tính giải pháp, biện pháp của Đề án, kế hoạch phát triển thư viện.

4. Tại Điều 5, đề nghị gom khoản 1 và khoản 2 thành: “1. Thư viện hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận,đảm bảo sự bình đẳng cho mọi người trong tiếp cận và sử dụng thư viện”.

5. Tại Điều 8, đề nghị:

- Xác định loại hình thư viện gồm: thư viện công lập, thư viện ngoài công lập và thư viện có yếu tố nước ngoài. 
- Sửa điểm d khoản 2 như sau: “d) Thư viện do Ủy ban nhân dân các cấp thành lập;
- Sửa điểm đ khoản 3 như sau: “Thư viện có yếu tố nước ngoài” là thư viện do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các tổ chức, cá nhân nước ngoài sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam thành lập theo quy định của luật này.

6. Tại Điều 15, đề nghị sửa khoản 2 như sau: “2. Hạng thư viện bao gồm: hạng đặc biệt, hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV dựa trên các tiêu chí sau:”  

7. Đề nghị kế thừa và phát triển Điều 17,18,19 của Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào Dự thảo Luật, từ đó bổ sung các Điều 20,21,22,23 Chương III, như sau:

Điều 20. Thư viện Quốc gia Việt Nam

1. Thư viện Quốc gia Việt Nam là thư viện hạng đặc biệt đóng vai trò trung tâm của cả nước.
2. Ngoài những nhiệm vụ và quyền quy định tại Điều 24 và Điều 31 của Luật này, Thư viện Quốc gia Việt Nam còn có những hoạt động sau đây:
a) Khai thác các nguồn tài liệu trong nước và nước ngoài để đáp ứng nhu cầu người đọc;
b) Xây dựng, bảo quản lâu dài kho tàng xuất bản phẩm dân tộc; biên soạn, xuất bản Thư mục quốc gia và Tổng thư mục Việt Nam;
d) Hợp tác, trao đổi tài liệu với các thư viện trong nước và nước ngoài;
đ) Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin - thư viện;
e) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; hướng dẫn nghiệp vụ thư viện theo quy định của luật này.

Điều 21. Thư viện công cộng các cấp

1. Thư viện do Ủy ban nhân dân các cấp thành lập giữ vai trò trung tâm phối hợp hoạt động, trao đổi tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn. 
2. Ngoài những nhiệm vụ và quyền quy định tại Điều 24 và Điều 31 của Luật này, thư viện do Ủy ban nhân dân các cấp thành lập còn có những hoạt động sau đây:
a) Xây dựng, bảo quản và phát huy vốn tài liệu của địa phương và về địa phương;
b)  Thu nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu ở địa phương theo quy định;
c) Tham gia xây dựng thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức việc luân chuyển sách, báo xuống các thư viện, tủ sách cơ sở.

Điều 22. Thư viện của các tổ chức

1. Thư viện của viện, trung tâm nghiên cứu khoa học được thành lập nhằm phục vụ nhu cầu của cán bộ, công chức trong phạm vi của viện, trung tâm và có thể phục vụ những đối tượng khác phù hợp với quy chế của thư viện.
2. Thư viện của nhà trường, cơ sở giáo dục khác được thành lập nhằm phục vụ nhu cầu của cán bộ, nhà giáo, người học trong phạm vi của nhà trường, cơ sở giáo dục khác và có thể phục vụ những đối tượng khác phù hợp với quy chế của thư viện.
3. Thư viện của cơ quan nhà nước được thành lập nhằm phục vụ nhu cầu của cán bộ, công chức trong phạm vi cơ quan và có thể phục vụ những đối tượng khác phù hợp với quy chế của thư viện.
4. Thư viện của đơn vị vũ trang nhân dân được thành lập nhằm phục vụ nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ trong phạm vi đơn vị và có thể phục vụ những đối tượng khác phù hợp với quy chế của thư viện.
5. Thư viện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp được thành lập chủ yếu nhằm phục vụ các thành viên trong phạm vi tổ chức, đơn vị và có thể phục vụ những đối tượng khác phù hợp với quy chế của thư viện.

Điều 23. Thư viện có yếu tố nước ngoài

Thư viện có yếu tố nước ngoài do các tổ chức, cá nhân người nước ngoài sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam thành lập theo quy định của luật này nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, phát triển của tổ chức, cá nhân thành lập.”.
Sau khi bổ sung thêm Điều 20,21,22,23 Chương III đề nghị điều chỉnh số thứ tự các Điều của Dự thảo Luật Thư viện theo tương ứng.

8. Tại Điều 20, đề nghị nghiên cứu, chuyển điểm c khoản 2 thành điểm d khoản 3 Điều 21. Lý do: Chuyển dạng tài liệu của thư viện là chuyển hình thức tài liệu đã có chứ không bổ sung thêm tài liệu. 

9. Tại Điều 26, đề nghị chuyển điểm c khoản 1 điểm đ khoản 3 Điều 14.

10. Tại Điều 28, đề nghị bỏ khoản 1 vì khái niệm về liên thông thư viện đã được giải thích tại khoản 6 Điều 3.

11. Tại Điều 29, đề nghị bổ sung thêm điểm c khoản 2 như sau: “Vận động chuyên gia, diễn giả thuộc các lĩnh vực để tổ chức các hoạt động chuyên đề của thư viện”.

12. Tại Điều 34, đề nghị:

- Sửa khoản 2 như sau: “2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, cách chức đối với chức danh lãnh đạo thư viện công lập được quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật này theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức”.
- Sửa khoản 7 như sau: Khuyến khích người đứng đầu các khu công nghiệp, khu chế xuất xây dựng thư viện phục vụ người lao động” vì người đứng đầu khu công nghiệp, khu chế xuất chỉ có thẩm quyền quản lý nhà nước trong phạm vi ranh giới địa lý được xác định mà trong ranh giới của khu công nghiệp, khu chế xuất thì chỉ có sản xuất, không có dân cư nên việc quy định trách nhiệm cho người đứng đầu khu công nghiệp, khu chế xuất phải thành lập thư viện để phục vụ công nhân là không khả thi và không phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất. Do đó, đề nghị xem xét theo hướng khuyến khích để tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận và sử dụng các tiện ích thư viện.

13. Tại Điều 40, đề nghị bỏ cụm từ “tạo điều kiện”  tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3.

14. Tại Điều 41, đề nghị sửa lại khoản 3 như sau: “3. Bảo quản vốn tài liệu và các tài sản khác của thư viện mà mình đang sử dụng theo nội quy, quy chế của thư viện. Trường hợp người sử dụng thư viện có hành vi xâm hại làm hư hỏng, làm mất tài liệu thư viện, tài sản thư viện thì tùy theo tính chất mức độ mà bị xử lý vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài những nội dung góp ý trên, đề nghị Ban soạn thao Dự án Luật Thư viện cũng cần rà soát từ ngữ được sử dụng trong Dự thảo Luật Thư viện theo đúng văn phong pháp lý, vì trong Dự thảo Luật Thư viện vẫn còn sử dụng rất phổ biến các từ ngữ theo dạng văn phong nghị quyết của Đảng và Đề án, kế hoạch của Chính phủ nên tính khả thi không cao.

15. Các nội dung khác: thống nhất như dự thảo. 

Trên đây là toàn văn nội dung góp ý hồ sơ Dự án Luật Thư viện của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Thư viện Thư viện tỉnh Bình Phước xin trân trọng giới thiệu.

 


Tác giả bài viết: Trần Đại Chính - GĐ Thư viện tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
2.jpg
3.jpg
4.jpg
IMG-0105.jpg
img-2794.jpg
Liên hệ quảng cáo
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay2,011
  • Tháng hiện tại202,337
  • Tổng lượt truy cập9,186,642
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây